خدمات سیستم‌های مدیریت کیفیت

شرکت گسترش صنعت در راستای ارتقاء سیستم های تعالی  (EFQM)و استقرار نظام مدیریت کیفیت  (EMS)خدمات زیر را ارائه می نماید:

  • طراحی و مشاوره در زمینه سیستمهای کیفی و مهندسی مجدد فرآیندها
  • طراحی و مشاوره و اجرای سیستمهای مدیریت تضمین کیفیت ، اخذ گرید کیفی
  • طراحی و مشاوره در زمینه های سیستم ایمنی و بهداشت صنعتی ، استانداردسازی پروسه و برقراری سیستمهای مراقبتی
  • طراحی و مشاوره و اجرای سیستمهای تعمیرات و نگهداری
  • ارائه خدمات مشاوره ای و اجرتایی در زمینه چیدمان محیطهای صنعتی و تجاری layout & facility planning
  • ارائه راهکارهای اتوماسیون صنعتی و اداری
  • طراحی و مشاوره در زمینه طبقه بندی مشاغل ، امتیازدهی و انگیزشی ، حقوق و دستمزد و خدمات طراحی سازمان
  • استقرار و ارزیابی سیستمهای تعالی EFQM
  • طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی همانند ITIL,ISMS
Top بازگشت به منوی اصلی