خدمات برنامه ریزی استراتژیک

شرکت گسترش صنعت با آگاهی از این اهمیت برنامه ریزی استراتژیک و مشاوره کسب و کار در صنایع و شرکتهای مختلف با بهره گیری از تجربیات و دانش روز در این حوزه خدمات برنامه ریزی استراتژیک را به شرکتها و صنایع مختلف ارائه می نماید.

ریز خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:

  • تعیین بلوغ سازمان و انتخاب متد مناسب برنامه ریزی استراتژیک
  • مشاوره در اجرا و استقرار
  • تحلیل بیرونی و درونی با استفاده از ابزارها و تکنیکهای مختص آن )تحلیل PESTEL ، آنالیز ( … SWOT
  • تدوین چشم انداز مناسب سازمان) Value Core،purpose Core ، (BHAG سازمان با استفاده از تکنیکهای مرتبط
  • تدوین استراتژیهای محوری

تدوین ساختار پایش شاخصهای استراتژیک) BSCو…(

Top بازگشت به منوی اصلی