سازه نگهدارنده برای پنل‌های نیروگاه خورشیدی با استفاده از بتن پیش‌ساخته

نام شرکت:شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي
نام محصول:سازه نگهدارنده برای پنل‌های نیروگاه خورشیدی با استفاده از بتن پیش‌ساخته
نام محقق:دکتر مصطفی مقدسی
تاریخ اتمام پروژه:97
خلاصه طرح:این محصول از دو عدد پایه بتنی پیش‌ساخته، یک شبکه فلزي گالوانیزه و دو عدد میله تنظیم زاویه پنل‌ها، تشکیل شده و قابلیت تحمل 6 عدد پنل خورشیدي را داراست. برخلاف روش مرسوم در نیروگاه‌ها که عموماً از پنل با زاویه ثابت بهره می‌برند، با استفاده از این محصول می‌توان زاویه پنل‌ها را با یک ایده ساده و کم‌هزینه براي حالت تابستانی (شش ماهه اول سال) و زمستانی (شش ماهه دوم سال) تغییر داد. از مهمترین مزایاي این محصول کاهش 38 درصدي هزینه ساخت و 42 درصدي تولید یک وات برق خورشیدي نسبت به روش‌هاي مرسوم است. پایه‌هاي بتنی پیش‌ساخته که در کارخانه یا کارگاه ساخته شده است، یه همراه شبکه فلزي آن، به محل مورد نظر حمل و سپس مونتاژ می‌گردد. اگر فرض شود که در شش ماهه سال عملیات نصب انجام شود، با توجه به تابش نور خورشید به صورت تقریباً عمودي بر سطح پنل‌ها، با استفاده از دو میله (قوطی) تنظیم زاویه، زاویه پنل‌ها جهت بهره‌گیري از حداکثر نور خورشید تنظیم می‌شود. سپس در پایان شش ماه نخست، در آغاز فصل پاییز با باز کردن پیچ‌هاي قسمت فوقانی میله‌هاي تنظیم زاویه، زاویه پنل‌ها افزایش می‌یابد تا بتوان از نور خورشید بیشترین استفاده را برد. لازم به ذکر است که فقط پیچ‌هاي فوقانی میله‌ها باز می‌شود و قسمت تحتانی آن باز نمی‌شود. بدین ترتیب میله‌ها در محل خود باقی مانده و فقط به بدنه پایه بتنی تکیه داده می‌شود تا مجدداً در شش ماه اول سال بعدي مورد استفاده قرار گیرند. براي طراحی این محصول از کلیه اصول مهندسی سازه و استانداردهاي ملی و بین‌المللی استفاده شده است. به گونه‌اي که براي تحمل بارهاي ناشی از باد، زلزله، برف و وزن پنل‌ها پایداري و مقاومت لازم و کافی را داراست. در امر تولید و بهره‌برداري نیز با توجه به اینکه بخش اعظم تولید در داخل کارخانه انجام می‌شود، می‌توان از کارخانه‌هاي ساخت بتن آماده و کارخانه‌هاي ساخت قالب استفاده کرد. از این محصول می‌توان در نیروگاه‌ها و مزارع خورشیدي استفاده نمود. همچنین برای ویلاها و باغ‌هاي شخصی، واحدهاي صنعتی که از خطوط توزیع فاصله زیادي داشته و انتقال برق به این واحدها مستلزم صرف هزینه‌هاي زیاد است، بسیار مناسب است. علاوه بر این در شرکت‌هاي توزیع برق، دانشگاه‌ها و به طور کلی در اماکن دولتی و یا مستقلی که داراي فضاي خالی و محیط کافی و در معرض نور خورشید هستند، می‌توان این پایه‌ها را نصب و مورد بهره‌برداري قرار داد.
ارزش افزوده:• قابلیت تغییر زاویه پنل‌ها براي شش ماهه اول سال (حالت تابستانی) و شش ماهه دوم سال (حالت زمستانی) را داراست.
• با توجه به اینکه این پایه‌ها بر روي زمین قرار می‌گیرند، امکان جابه‌جایی آنها از محلی به محلی دیگر فراهم است.
• با توجه به انجام بخش اعظمی از عملیات ساخت پایه‌هاي بتنی و شبکه فلزي در داخل کارگاه، حجم کارهایی که باید در محل احداث انجام شود به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.
• ضرایب ایمنی لازم در برابر لغزش و واژگونی ناشی از وزش باد براي کل سازه نگهدارنده لحاظ گردیده است.
• در طراحی سازه نگهدارنده پنل‌ها بارهاي مرده، زنده، برف و زلزله همراه زاویه بهینه تابش خورشید در طول تابستان و زمستان لحاظ شده است.
• فضاي لازم براي جانمایی این دو عدد پایه بتنی و شبکه فلزي و شش عدد پنل خورشیدي قرار گرفته بر روي آنها محیطی به مساحت 3*6 مترمربع خواهد بود.
• بهبود مشکلات ناشی از احداث نیروگاه‌های خورشیدی به روش‌های متداول مانند عملیات خاکبرداري زیاد، انتقال و دپوي خاك‌هاي حفاري شده، تسطیح و شیب‌بندي خاك محل، قالب‌بندي، آرماتوربندي، عملیات بتن‌ریزي و عمل‌آوري بتن فونداسیون در محل براي اجراي فونداسیون، تخریب خاك کشاورزي و محیط زیست به علت بتن‌ریزي و...
 
Top بازگشت به منوی اصلی