مقره اتکایی بدون نیاز به گره بندی اصلی

نام شرکت:شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي
نام محصول:مقره اتکایی بدون نیاز به گره‌بندی اصلی
نام محقق:یاسر صاحب
تاریخ اتمام پروژه:1393
خلاصه طرح:مقره اتکایی (سوزنی) کامپوزیتی (سیلیکونی) گوه‌اي بدون نیاز به گره‌بندي (اصلی)، قطعه‌اي طراحی شده‌است، که با ایجاد تغییر در مقره‌هاي سوزنی سیلیکونی موجود و مورد استفاده در توزیع برق و طراحی کله مقره جدید و ساخت یک عدد گوه با قابلیت تطبیق با استانداردهاي سیم‌هاي مورد استفاده، مسئله اعمال سلیقه و عدم رعایت استاندارد و تنوع روش اجرایی عملیات اصلی کردن هادي‌ها بر روي مقره‌هاي سوزنی سیلیکونی در شبکه‌هاي توزیع فشار متوسط را حل می‌نماید.
این محصول منجر به بالا رفتن پایداري شبکه‌هاي مذکور و همچنین حذف بازدیدهاي دوره‌اي، که مشتمل بر ترمیم و یا تعویض اصلی‌ها است، خواهد شد. نحوه‌ی کارکرد به گونه‌ای است که با قرار گرفتن هادي در شیار مقره مذکور، یک گوه که قابلیت پوشش دادن به سیم‌هاي نمره 35 تا 120 را می‌باشد، بر روي سیم در شیار داخلی مشخص شده قرار گرفته و با جلو رفتن‌، بسته به نوع سیم متوقف شده و مقابل سوراخ تعبیه شده در کله مقره قرار گرفته و توسط اشپیل ثابت و فیکس می‌شود. مقره طراحی شده قابلیت استفاده در زوایاي 0 تا 15 درجه در احداث خطوط فشار متوسط هوایی را دارا می‌باشد. ساختار قطعه تولیدي از جنس سیلیکونی داراي راد و کله آن آلومنیوم آلیاژي می‌باشد، همچنین با توجه کاهش زمان نصب، پایداري شبکه و کاهش هزینه‌ها در مقایسه با روش متداول صرفه چشمگیري در مقایسه با انواع موجود ایجاد خواهد شد.
ارزش افزوده:• حذف سیم اصلی و در نتیجه حذف عملیات اصلی کردن هادي بر روي مقره‌هاي سوزنی سیلیکونی فشار متوسط هوایی.
• عدم نیاز به بازدید شبکه، تعمیرات و کنترل و تعویض سیم‌هاي اصلی معیوب و فرسوده.
• بالا بردن قابلیت اطمینان و حفظ پایداري شبکه‌ها. (نسبت به موارد مشابه موجود تا %16 ضریب اطمینان اصلاح گردیده است)
• توزیع یکسان تنش‌ها و نیروهاي وارده بر هادی‌ها به دلیل یکنواختی قدرت نگهداري گوه در کلیه مقره‌هاي منصوبه.
• حذف اتصالی‌هاي ناشی از پاره شدن اصلی.
• جلوگیري از اتلاف انرژي الکتریکی در رفع عیب اتصالی‌هاي حاصله به میزان %100.
• جلوگیري از اعمال سلیقه و جلوگیري از عدم رعایت استاندارد در نحوه انجام عملیات اصلی کردن.
• تسریع در احداث شبکه‌هاي توزیع فشار متوسط هوایی سیمی به میزان بیش از 5000 نفر ساعت در سال.
• حذف کلیه هزینه‌هایی که در تهیه سیم اصلی و انجام عملیات اصلی کردن صورت می‌گرفته است (حدود یک میلیارد ریال).
• قابلیت استفاده در شبکه‌هاي عبوري تک و دو مداره.
 
Top بازگشت به منوی اصلی